Основното предимство на котлите от серия YTP, в сравнение с останалите отоплителни системи предлагани на пазара е в използваната иновативна система за подаване на горивото – на вулканичен принцип. Тази система е с редица предимства пред стандартно използваните системи за горно подаване на суровина, като например повишена ефективност на горивния процес, водеща до икономия на гориво с до 35%; намалено количеството на отпадните материали с до 30% и използване на по-широк спектър от горива.

За разлика от обикновената горелка, котелът от серия YTP може да използва пелети от слама, сено, слънчогледови люспи и всякаква друга биомаса, защото отделените силикати при горенето на агропелети се почистват автоматично при подаването на новото гориво. Освен споменатите вече пелети от слама, в процеса на горене може да се включат и дървесни пелети от всякакво качество; калибрирани въглища и въглищен прах; остатъци от дървообработващата промишленост – дървесен чипс и трици; остатъчна суровина от хранително-вкусовата промишленост – лешникови черупки, костилки, слънчогледови люспи и всяка друга калорична суровина с диаметър до 20 мм.

Горивните камери от серия YTP са излети от хромна сплав, позволяваща поддържане на много високите температури от горенето на висококалорични горива, както и по-малкото механично износване при експлоатация. В горната част на котела, допълнително е разположена тръбна структура за поддържане на пламъка в отводните тръби, като температурата на горещия въздух, който излиза през комина е сведен до изискваните норми. Тази иновативна система в горивната камера позволява по-ефективен топлообмен с водната риза и повишава коефициента на полезно действие на котела до 98%. Стандартно котела е комплектован с голям бункер за суровина, за да се за улесни поддръжката и обслужването. Всички компоненти на отоплителната система от серия YTP се управляват автоматично от дигитален контролен панел, осигуряващ допълнителна икономия на електроенергия и гориво.

Предлаганите централни отоплителни системи са с мощност 232 – 1 742 kW и покриват всички нужди за отопление на цели жилищни сгради и комплекси, хотели и промишлени помещения.

 
EcoPell Energy 2012